algemene voorwaarden


03-02-2021

Gebruiksvoorwaarden (Laatste aanpassing april 2020)


Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.lifestylebooking.be , hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door Lifestylebooking bv  met maatschappelijke zetel te Cyriel Tangheplein 13 te 8870 Izegem, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0699990206 met BTW-nummer BE0699990206 en met bankrekeningnummer BE50 7360 5451 9118, hierna genoemd “LSB”.  


Door onze website te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en je daartoe verbindt. Als je het niet eens bent met onze Gebruiksvoorwaarden mag je geen gebruik maken van onze Website.


 Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, de aankoop van bonnen, vouchers, coupons, tickets, cadeaubonnen, enz. op de Website, en het maken van reserveringen of afspraken op basis van partnerdiensten en/of promoties op de Website. 


Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.


1.         Opzet van de Website

De website heeft twee hoofdfuncties;

1.1 Verstrekken van algemene informatie met betrekking tot lifestyle, gezondheid en welzijn.

1.2 De Website is een platformwebsite via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) online afspraken kunnen maken bij Ondernemingen en/of kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen op goederen of diensten aangeboden door Ondernemingen (hierna de “Ondernemingen”).

Via de Website kunnen de Gebruikers bonnen, vouchers, coupons, cadeaubonnen, en dergelijke aankopen (hierna genoemd de “Bonnen” en de “Cadeaubonnen”) die zij kunnen inruilen bij de deelnemende Ondernemingen tegen bepaalde diensten of prestaties zoals aangeboden op de Website. LSB treedt hierbij steeds op als een loutere tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Onderneming voor de diensten/prestaties geleverd door de Ondernemingen, en ook als verkoper van de Bonnen en de Cadeaubonnen. De diensten of prestaties zelf worden niet door LSB geleverd maar door de Ondernemingen, tegen de voorwaarden bepaald door de Ondernemingen. LSB treedt ook niet op als adverteerder voor de Ondernemingen en stelt de prestaties/diensten/promoties van de Ondernemingen enkel voor ter loutere informatie.


De Website bevat o.a. promoties voor wellness-paketten, massages, kappersreservaties, reservaties bij schoonheidsspecialisten, homeparties, workshops, personal shoppers, B&Bs, enz …


 1. Deals”. Aankoop van Bonnen voor reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website Bonnen kopen die door LSB aangeboden worden. Deze Bonnen kunnen voor hun nominale waarde ingeruild worden tegen diensten/prestaties bij de deelnemende Ondernemingen. Op elke Bon staat een specifieke code vermeld. Na aankoop van de Bon kunnen de Gebruikers een concrete afspraak of reservatie maken met de Onderneming. Bij het uitvoeren van de afspraak of reservatie bezorgt de Gebruiker de Bon ter betaling aan de Onderneming die deze zal verifiëren via invoering van de code op de Website van LSB. De Gebruiker dient de Bon dus af te drukken of op een smartphone/tablet aan de Onderneming voor te leggen. Indien de Onderneming online afspraken aanvaardt, zal dit in de deal kenbaar gemaakt worden door een groene ‘koop en boek’-knop. Na het betalen ervan zal Gebruiker onmiddellijk een afspraak kunnen vastleggen bij de Onderneming en zal de vouchercode automatisch ingevuld en gevalideerd worden. In dat geval hoeft men geen voucher af te drukken.
 2. b. “Last minutes”. Reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website partnerdiensten online boeken en/of intekenen op “last-minute” promoties bij een Onderneming (bijv. specifieke promotie wanneer een bestaande reservatie bij een Onderneming gecanceld wordt en de Onderneming voor de vrijgekomen plaats in de planning een “last minute” promotie voert). De Gebruikers kunnen dan via de Website een online reservatie maken bij de Onderneming. De Gebruiker zal rechtstreeks aan de Onderneming betalen. Wegens het “last minute” karakter, kunnen dergelijke reservaties door de Gebruiker niet gecanceld worden.
 3.  Cadeaubonnen. Aankoop van cadeaubonnen op naam: De Gebruikers kunnen via de Website ook Cadeaubonnen aankopen bij LSB. Met die Cadeaubonnen kunnen de Gebruikers A) op de Website van LSB intekenen op promoties ( Deals) van de Ondernemingen. In het betaalproces kan de code als betaalmiddel worden ingegeven op de site. Indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt voor een Deal die via de Website geboekt werd, zal de Gebruiker voor het eventuele restbedrag via zijn/haar LSB account een nieuwe Cadeaubon krijgen (nieuwe bon voor het restbedrag met nieuwe code) (bijv. indien de Gebruiker met een Cadeaubon ter waarde van 100 euro via de Website een Deal/reservatie maakt voor 75 EUR, zal de Gebruiker van LSB een nieuwe Cadeaubon ontvangen ter waarde van 25 EUR) B) De Gebruikers kunnen met de Cadeaubonnen ook rechtstreekse aankopen verrichten bij de deelnemende Ondernemingen. Dan dient de Gebruiker de Cadeaubon af te drukken of op een smartphone/tablet aan de Onderneming voor te leggen. De Partner zal vervolgens de code op de Cadeaubon ter verificatie inbrengen via de Website. Echter, indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt om rechtstreeks aankopen te verrichten bij de Onderneming zonder booking via de Website, heeft de Gebruiker geen recht op een nieuwe Cadeaubon van LSB voor een eventueel restbedrag. Dit verschil kan men dan van de Onderneming bekomen hetzij in cadeaubon, hetzij in cash. (Volgens de alg.voorwaarden van de Onderneming. )


2.         Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, op elke reservatie/afspraak via de Website en op elke aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen verricht via de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

Bestellingen tot aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen via de Website gelden als een bindende verbintenis tot betaling door de Gebruiker van zodra de Gebruiker heeft bevestigd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en zijn/haar betaling heeft geregistreerd door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken (of een gelijkaardige knop waaruit duidelijk een betaalverplichting blijkt). De bestelling zal vervolgens per e-mail door LSB bevestigd worden. De bevestigingse-mail of het registreren van de Bonnen/Cadeaubonnen in de account van de Gebruiker zal gelden als bewijs van de bestelling. 

3.         Deze website gebruiken 

LSB behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

3.1.      Betalingsmodaliteiten: Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het aankopen van Bonnen of Cadeaubonnen die kunnen omgeruild worden voor prestaties bij de deelnemende Ondernemingen is echter betalend. De betaling kan plaatsvinden door betaling aan LSB via debetkaart of kredietkaart.

3.2.      Meerderjarig: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten en Bonnen of Cadeaubonnen aan te kopen (of diensten te reserveren bij de Ondernemingen) moet je ouder zijn dan 18 jaar. LSB behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

3.3.      Voorwaarden: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten dien je te voldoen aan de voorwaarden die voor elke korting of voordeel op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld: er kan bij een voordeel vermeld worden dat het voordeel enkel geldt voor nieuwe klanten,… enz.). Indien niet voldaan werd aan één of meerdere voorwaarden die vermeld werden op de deal, mag Onderneming de voucher weigeren. LSB zal de Gebruiker dan terugbetalen. Gebruiker dient dan contact op te nemen met info@lifestylebooking.be met vermelding van de vouchercode en het rekeningnummer waarop mag worden terugbetaald.

 3.4.      Codes op Bonnen: De Gebruikers mogen de codes vermeld op de Bonnen of Cadeaubonnen slechts ter plaatse op de dag van de afspraak bij de Onderneming afgeven of vermelden. Indien de Gebruiker de code vermeldt voordat de dienst plaatsvindt (bijvoorbeeld telefonisch bij de reservatie), draagt de Gebruiker zelf het risico indien de code intussen reeds ingevoerd wordt en komt te vervallen (of indien de Onderneming in tussentijd zijn activiteiten stop zou zetten). Van zodra de Gebruiker de code heeft meegedeeld aan de Onderneming, wordt verondersteld dat de dienst werd uitgevoerd. Indien Gebruiker de ‘koop en boek‘ functie heeft gebruikt en aldus meteen een afspraak heeft vastgelegd bij de Onderneming werd de code reeds gevalideerd en gaat LSB ervanuit dat de afspraak zal doorgaan.

 3.5.      Persoonlijk karakter van de Bonnen: Bonnen of Cadeaubonnen zijn slechts geldig voor één enkele persoon en kunnen dus niet door twee of meerdere personen gebruikt worden (tenzij anders uitdrukkelijk vermeld). Bonnen voor “duo” aanbiedingen zijn slechts eenmaal geldig voor twee personen die zich op hetzelfde ogenblik bij de Onderneming aanbieden. 

 3.6.      Terbeschikkingstelling van de Bonnen of cadeaubonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen worden, na betaling door de Gebruiker, ter beschikking gesteld van de Gebruiker in zijn/haar account, en worden ook per e-mail opgestuurd via het email adres dat de Gebruiker heeft opgegeven.

 3.7.      Geen overdracht van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen mogen niet gekopieerd worden of overgedragen worden tegen betaling. 

 3.8.      Geldigheidsduur van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen die via de Website aangekocht worden zijn geldig voor een termijn van minimum twee (2) maand tot maximum twaalf (12) maanden na aankoop (of de termijn vermeld op de Bon/Cadeaubon), waarna ze komen te vervallen en niet langer inruilbaar zijn voor een prestatie of een terugbetaling. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de aangekochte Bonnen of Cadeaubonnen op redelijke termijn te activeren en op redelijke termijn reservaties en boekingen vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een Gebruiker té kort voor de vervaldag van een Bon een reservatie bij een Onderneming vastlegt, heeft hij/zij geen zekerheid dat hij/zij kan boeken of de Bon kan inruilen bij de Onderneming. LSB raadt aan om zo snel mogelijk na aankoop van de Bonnen of Cadeaubonnen een afspraak te maken met de Ondernemingen (zo wordt een mogelijke onbeschikbaarheid van de Onderneming vermeden). 

 3.9.      Niet-combineerbaar met andere acties: Kortingen of promoties aangeboden via de Website zijn niet combineerbaar met andere promoties, kortingen of acties aangeboden door de Ondernemingen die deelnemen aan de Website (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de Onderneming). 

 3.10.    Quota: Voor bepaalde aanbiedingen kunnen deelnamequota gelden. Dit zal duidelijk vermeld worden in het aanbod op de Website. De reservatie kan dan afhangen van bijvoorbeeld minimumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt) of maximumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod als het maximum aantal deelnemers is bereikt of vb maximum 1 voucher per persoon). LSB zal niet aansprakelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van een aanbod omwille van de toepassing van deelnamequota of indien men meer vouchers heeft gekocht dan toegelaten. Indien Gebruiker toch meer vouchers heeft gekocht dan toegelaten kan Gebruiker a) de resterende vouchers schenken aan iemand anders of b) terugbetaling aanvragen via info@lifestylebooking.be met vermelding van vouchercode en rekeningnummer voor terugbetaling.

 3.11.    Gegevens op Bonnen/Cadeaubonnen: Bij ontvangst van de Bonnen of Cadeaubonnen, dienen de Gebruikers te checken of alle vermelde gegevens op de Bonnen/Cadeaubonnen correct zijn (bijv. waarde van de Bonnen/Cadeaubonnen), persoonsgegevens, enz. In geval van fouten of vergissingen, dienen de Gebruikers LSB zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (en in ieder geval binnen de maand – zo niet, dan komt de Bon/Cadeaubon te vervallen). 

3.12.    Annuleringen: Indien de Gebruiker een bestaande afspraak of reservatie wenst te annuleren, dient hij/zij de Onderneming binnen de 48h vóór het ogenblik van de afspraak/reservatie schriftelijk te contacteren. Ondernemingen hebben het recht om elke laattijdige annulering als een bestaande afspraak te beschouwen en de Bon/Cadeaubon te valideren (voor zover de Gebruiker de code van de Bon/Cadeaubon reeds aan de Onderneming zou meegedeeld hebben – wat door LSB sowieso afgeraden wordt). LSB komt nooit tussen in no-shows of geschillen tussen Gebruikers en Ondernemingen.

3.13.    Reviews: Bij het formuleren en publiceren van reviews, commentaren, enz. via de Website, zullen de Gebruikers ervoor zorgen dat zij steeds een waarheidsgetrouwe weergave zullen geven van de werkelijkheid, dat zij steeds de normen van hoffelijkheid en goed fatsoen zullen naleven, dat zij een correct taalgebruik zullen hanteren, dat zij geen anonieme berichten zullen posten (ook geen gebruik van ‘fantasienamen’, ‘alter ego’s’, enz.), en dat zij zich niet schuldig zullen maken aan smaad, laster, eerroof of de beschadiging van reputatie of goede naam. LSB voert geen actieve controle uit over de geposte berichten maar behoudt zich het recht voor om te reageren op klachten van derden (voorbeeld van Ondernemingen die deelnemen aan de Website), en om eventueel berichten te verwijderen. De Gebruikers erkennen dat dit geen censuur uitmaakt. LSB zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor berichten, commentaren of reviews gepost door Gebruikers, Ondernemingen of derden op de Website. 


4.         Het aanmaken van een account

4.1.      Om te kunnen genieten van de kortingen en andere voordelen aangeboden door de Ondernemingen op onze Website of om de Partnerdiensten online te boeken, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. 

 4.2.      Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxies en tijdelijke e-mailadressen.

4.3.      Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.

 4.4.      LSB behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens; 
 • Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen; 
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
 • LSB kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen; 
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden. 


 4.5.      Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account. 

 4.6.      Het paswoord dat je ingesteld hebt om toegang te krijgen tot de Website zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Als de Gebruiker vermoedt dat er fraude gepleegd wordt via zijn/haar account (bijvoorbeeld: iemand maakt onterecht gebruik van de account), dan moet de Gebruiker onmiddellijk zijn wachtwoord aanpassen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ en een nieuw wachtwoord instellen.

4.7.      LSB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van Bonnen of Cadeaubonnen indien de Gebruiker verkeerde persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld: een verkeerd email adres). LSB kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker tijdelijk of blijvend geen toegang heeft tot zijn/haar e-mails. 

5.         Onze relatie met jou en met de Ondernemingen op de website

5.1.      De Website doet dienst als een platformwebsite via dewelke Ondernemingen hun Partnerdiensten online kunnen laten boeken door Gebruikers en/of bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen aanbieden aan de Gebruikers en via dewelke de Gebruikers Bonnen of Cadeaubonnen bij LSB kunnen aankopen die zij daarna kunnen inruilen tegen diensten/prestaties bij de deelnemende Ondernemingen. 

 LSB treedt hierbij steeds op als een loutere tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Onderneming voor de diensten/prestaties geleverd door de Ondernemingen, en ook als verkoper van de Bonnen en de Cadeaubonnen. De diensten of prestaties zelf worden niet door LSB geleverd maar door de Ondernemingen, tegen de voorwaarden bepaald door de Ondernemingen. LSB treedt ook niet op als adverteerder voor de Ondernemingen en stelt de prestaties/diensten/promoties van de Ondernemingen voor ter loutere informatie.

 5.2.      De partnerwebsites die je bezoekt via de Website en de diensten die je er boekt of koopt ( deals) , behoren toe aan de Ondernemingen die deze partnerwebsites uitbaten.  

 5.3.      LSB raadt je aan om je als goede en voorzichtige consument te gedragen door het aanbod van de Ondernemingen aandacht te lezen vooraleer over te gaan tot een aankoop of boeking.

6.         Onze aansprakelijkheid

6.1.      LSB besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhavig aan wijzigingen en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. LSB is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. kortingen, aanbiedingen, voordelen, prijzen, kwaliteit, beschikbaarheid, enz.). LSB draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden goederen of diensten.

6.2.      LSB benadrukt dat zij slechts een tussenpersoon is die een platform aanbiedt voor de Ondernemingen. LSB is niet de auteur van het aanbod van de Ondernemingen op de Website. 

 LSB geeft je geen garanties m.b.t. de inhoud van het aanbod van de Ondernemingen of de dienstverlening van de Ondernemingen.  LSB wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de inhoud van het aanbod van de Ondernemingen als die niet correct zou blijken te zijn of als die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en/of de goede zeden. Als je de aanwezigheid van dergelijke inhoud vaststelt, dien je LSB hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat LSB, waar mogelijk, de gepaste maatregelen kan nemen.  Uitsluitend de Onderneming is aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar aanbod op de Website. 

 LSB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden goederen of diensten, de aankoop- of leveringsvoorwaarden hiervan of de kwaliteit van de dienstverlening, noch voor de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de Ondernemingen of enig ander aspect van de transactie tussen jou en de Onderneming. LSB is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken die Ondernemingen zouden kunnen maken op de rechten van derden via de Website.

Beschrijvingen van promoties of aanbiedingen kunnen gewijzigd worden vóór de Gebruiker een bestelling plaatst (maar niet daarna). 

 6.3.      LSB wijst bovendien alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van de Ondernemingen. Zo is LSB niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van overeenkomsten die te wijten zijn aan nalatigheid of fouten van de Onderneming. LSB verleent geen garanties m.b.t. en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, zekerheid of conformiteit van goederen of diensten die via de Website bij een Onderneming worden gekocht of geboekt  (bijvoorbeeld indien aangeboden diensten of producten niet zouden overeenstemmen met de afbeeldingen of foto’s op de LSB Website). Foto’s, afbeeldingen en andere illustraties op de Website worden uitsluitend ter illustratie gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de realiteit van de aanbieding. Dergelijke foto’s, afbeeldingen en andere illustraties zijn in ieder geval niet bindend. LSB is niet verantwoordelijk als een Onderneming een aangekondigde korting niet toekent, of als een Onderneming een bon, gekocht via de Website, weigert te aanvaarden, of als een code op een bon reeds gebruikt blijkt (en dus niet langer geldig is), of als een Onderneming zich vergist heeft in de aangekondigde korting of het aangekondigde voordeel. 

LSB komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen jou (de Gebruiker) en de Ondernemingen en zal bijgevolg niet aansprakelijk zijn voor eventuele geschillen tussen jou en de Ondernemingen. 

 Zo zal LSB bijvoorbeeld niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn als:

 • de Onderneming zijn of haar  verplichtingen ten opzichte van jou niet uitvoert;
 • de Onderneming de door hem of haar voorgestelde verkoopsvoorwaarden wijzigt of niet respecteert;
 • de Onderneming de aanbieding, na aanvaarding ervan door de gebruiker, intrekt, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden; 
 • de prijs van de aanbieding na de aanvaarding door de gebruiker van deze aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden; 
 • de verkooppraktijken van de Onderneming op één of andere wijze misleidend zouden zijn of een inbreuk zou vormen op Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”;
 • de Onderneming een inbreuk zou plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op jouw rechten of belangen of die van derden;
 • ...


Als je klachten hebt omtrent één van bovenstaande punten (of om het even welke andere klacht), dien je rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Onderneming.

 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van LSB voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de order, meer bepaald het deel van de order waarop de schade en de verantwoordelijkheid van LSB betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van LSB zal ook steeds beperkt zijn tot het bedrag dat LSB zelf van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. LSB zal in ieder geval nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade, gederfde winst, verlies van inkomsten, gemiste besparingen, gemiste voordelen, verlies van goodwill of reputatie, en schade door bedrijfsstagnatie. 

 6.4.      LSB zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de Gebruikers van de Website te beschermen. LSB zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. LSB heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid,  zal LSB (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).

 LSB stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. LSB garandeert in dit kader een beschikbaarheid van minstens 97% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan LSB echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal LSB alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. LSB zal niet aansprakelijk zijn indien een bepaald aanbod door technische storingen of onderhoudswerken tijdelijk niet beschikbaar is. 

 6.5.      De partnerwebsites (webpagina’s op LSB waarop de diensten vermeld staan van de Ondernemingen) waarnaar LSB linkt, worden niet door LSB beheerd of onderhouden. LSB is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke partnerwebsites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

 6.6.      De informatie op de Website kan in geen geval beschouwd worden als advies op vlak van gezondheid, financieel vlak, op vlak van beleggingen, op vlak van personeelsbeheer, of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief.  

 6.7.      De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De Gebruikers van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.

 6.8.      De Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal of vernietiging van Bonnen, Cadeaubonnen, codes, en dergelijke. LSB kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. 7.         Intellectuele eigendom

LSB is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

8.         Overmacht


 1. In geval van overmacht is LSB niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Onderneming, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

9.Verlenging van Bonnen, Herroepingsrecht en uitzonderingen op het herroepingsrecht 


Na het verstrijken van de vervaldatum heeft Gebruiker max 3 maanden de tijd om een verlenging van de geldigheid aan te vragen aan LSB. Dat kan hij/zij doen via email naar info@lifestylebooking.be met vermelding van de vouchercode. LSB zal dan éénmalig en gratis de voucher verlengen met nogmaals 3 maand. Deze gunstmaatregel is niet geldig op vouchers die langer dan 3 maanden zijn vervallen.Als je Bonnen of Cadeaubonnen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de Bonnen of Cadeaubonnen niet wil houden.  Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@lifestylebooking.be of naar ‘Lifestylebooking bv’ Cyriel Tangheplein 13 te 8870 Izegem.’ Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Wij zullen de Bonnen of Cadeaubonnen dan annuleren. Indien zou blijken dat de Bonnen of Cadeaubonnen reeds gebruikt zijn (zelfs gedeeltelijk) voor prestaties of diensten bij de Ondernemingen, of dat de codes op de Bonnen/Cadeaubonnen op één of andere manier reeds geactiveerd werden in het systeem, heb je geen recht meer op terugbetaling. Elke aanvraag tot herroeping houdt automatisch in dat de Gebruiker onherroepelijk afziet van zijn/haar  gebruik van de Bon/Cadeaubon.

Binnen de 14 dagen nadat we je beslissing tot herroeping hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan  Lifestylebooking bv, Cyriel Tangheplein 13 te 8870 Izegem:


  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  - Bedrag 

  • Vouchercode:


  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De wet (artikel VI.53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen of diensten te annuleren als het gaat om:


 • diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie, vervoer, auto-verhuurdiensten, catering, en diensten met betrekking tot vrijetijdsbestedingen (zoals logies, hotels, b&b, restaurant-bezoeken, optredens, wedstrijden, spektakels, enz.) als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
 • goederen die om gezondheidsredenen of hygiëneredenen niet kunnen worden teruggezonden eens geopend of eens het zegel verbroken (bijv. cosmetica);
 •  CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines;
 • diensten voor weddenschappen en loterijen;
 • enzovoort.


In alle bovenstaande gevallen wordt het herroepingsrecht bij deze Overeenkomst automatisch uitgeschakeld. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij in dergelijke gevallen geen beroep zal kunnen doen op een herroepingsrecht.

10.       Algemene bepalingen

10.1.    Aanpassingen


LSB behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de nieuwe versie beschikbaar gesteld op de Website en zal deze nieuwe versie van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.  De eventuele nietigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat de overige clausules nietig zijn (deze zullen onverkort van kracht blijven). Noch zal de nietigheid van één of meerdere clausules de nietigheid van de ganse overeenkomst teweeg brengen. Bij nietigheid van één of meerdere clausules zullen Partijen te goeder trouw een rechtsgeldige clausule overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële doelstelling van de Partijen. Indien zou worden geoordeeld dat een beding de toelaatbare grenzen zou overschrijden, verbinden partijen zich minstens tot de wettelijke maximaal toelaatbare beperking.

 10.2.    Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding


Deze Overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. Geschillen m.b.t. deze Overeenkomst zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van de afdeling Kortrijk (betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter zullen exclusief gebracht worden voor de vrederechter van Roeselare).

 10.3     Overdracht

 LSB heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven aan derde partijen, met dien verstande dat dit de voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige niet wijzigt. 


10.4.    Aanvaarding

Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.


10.5.    Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met LSB: Lifestylebooking bv, Cyriel Tangheplein 13 te 8870 Izegem of info@lifestylebooking.be :

 Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden of per email via het email adres hierboven vermeld.


Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de  FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelingen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: 

http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via deze link:

http://ec.europa.eu/odr